NRRL SAMBANDSTJENESTEN

Beredskap - Sambandstjeneste - Nødsamband - Sporing

Bilbasert midlertidig repeateroppsett, under øvelse for Romerike Politidistrikt høsten 2012Bilbasert midlertidig repeateroppsett, under øvelse for Romerike Politidistrikt høsten 2012.

Flom, skred og ekstremvær er hendelser som har rammet Norge de siste årene. Slike hendelser kan medføre store ødeleggelser og sette de vanlige kommunikasjonsmidlene ut av spill. Amatørradio har vist seg å være svært effektivt i slike tilfeller. Med enkelt utstyr kan samband opprettes og kommunikasjon mellom det rammede området og myndigheter og hjelpeorganisasjoner etableres. 

Vi kan bidra med radiosamband for lokale eller sentrale myndigheter når det offentlige telenett, internett, Nødnett eller andre sentrale kommunikasjonslinjer er truet eller faller ut.

Vi kan:

  • Opprette samband over relativt store avstander uten bruk av offentlig infrastruktur, f. eks. i kupert terreng, mellom kommuner, fylker, landsdeler eller internasjonalt.
  • Opprette lokalt samband.
  • Bistand, både teknisk og operasjonell, til å etablere andre typer samband for myndighetene.


Det er direktorater, fylkesmenn, kommuner, HRS og LRS som prioriteter hvilke oppgaver NRRL Sambandstjenesten skal utføre i en krisesituasjon, i henhold til myndighetenes generelle prioriteringer av ressurser.

Samband lokalt/regionalt

Vi kan bidra med å etablere samband internt på skadested, og mellom skadested og LRS. Ved bortfall av offentlig infrastruktur eller ved trussel om bortfall kan vi etablere kommunikasjon mellom f.eks. LRS og HRS.

Samband nasjonalt/regionalt

Ved større hendelser hvor kommunikasjon er truet eller har falt bort kan vi etablere samband mellom kommuner og fylker til HRS og DSB.

E-post over radio

Vi kan sende og motta e-post fra steder selv uten nettdekning. E-post sendes og mottas ved hjelp av radio. Det er bygd opp en omfattende infrastruktur, og vi har mange tilkoblingspunkter i Norden og i Europa forøvrig. Dette gjør at vi alltid får sendt og mottatt e-post.

Ressurs i radiotekniske spørsmål

Våre mannskaper er personer med stor radioteknisk kompetanse og vi vil være en ressurs for offentlige og frivillige organisasjoner i radiotekniske spørsmål. Som et ledd i dette kjører vi bl.a. kurs i Nødnett for andre FORF-organisasjoner.

Beredskap

Vi kan etablere samband som angitt over ved kriser og katastrofer eller etablere samband mot andre rammede områder. Vi har rutiner for varsling og organisering ved utfall av infrastruktur.

Copyright © 2018 NRRL Sambandstjenesten